lørdag 11. desember 2010

Litteraturliste

Høsten 2007 leverte jeg fra meg masteroppgaven min. Dette gjorde jeg uten å ha lest Wenche Blomberg sin Litteraturlistguiden Vade Mecum. Tøff i trynet? Svaret får du hvis du leser hennes bok og finner ut om jeg har tråkket i litteraturlistesalaten.


Bibliografi


Andersen, Frits. 2002. «Felix Arabia. Carsten Niebuhr og den arabiske rejse 1761-67». Vinduet. Red. Janike Kampevold Larsen, Trond Haugen, Steffen R. M. Sørum. Nr. 1-2. Gyldendal. Oslo.


Bassnet, Susan. 2002. «Travel writing and gender». The Cambridge Companion To Travel Writing. Red. Hulme, Peter og Tim Youngs. Cambridge University Press. Cambridge.


Baurenfeind, Georg Wilhelm. 2000. «Brev 24.12.1761». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. (Red. Stig T. Rasmussen). Rosinante. København.


Behrendt, Poul. 1995. Djævlepagten - En historie om Thorkild Hansen.I-II. Gyldendal. København. Benjamin, Walter. 1991. «Fortelleren». [1936]. Oversatt til norsk av Torodd Karlsen. I Kunstverket i reproduksjonsalderen. Red. Torodd Karlsen. Oslo. s. 179-201.


Bridges, Roy. 2002. «Exploration and travel outside Europe (1720- 1914)».The Cambridge Companion To Travel Writing. (Red. Hulme, Peter og Tim Youngs). Cambridge University Press. Cambridge.


Budtz, Lasse i B.T, 2. november 1962. http://www.danishliterature.info/2d9000c/Action/010/fid/100/lang/dk [Sist lest 26.10.2007]


Chatwin, Bruce. 1998. Drømmespor. [Songlines 1987]. Norsk oversettelse av Kari og Kjell Risvik. Gyldendal. Oslo.


Christensen, Carl. 1918. Naturforskeren Pehr Forsskål – Hans rejse til Ægypten og Arabien 1761- 1763 og hans botaniske arbejder og samlinger. Med 40 hidtil utrykte breve og dokumenter og et portræt. H. Hagerups Forlag. København.


Clausen, Claus. 1992. «Status midtvejs». Landkending - En bog om Thorkild Hansen. (Red. Iben Holk og Lars P. Rømhild).Odense Universitetsforlag. Odense.


Cuddon, J. A., 1992. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. [1991]. Tredje utgave. Penguin Books. Middlesex.


Forsskål, Petrus. 1950. Resa till lycklige Arabien – Petrus Forsskåls dagbok 1761-1763. Med anmärkningar utgiven av Svenska Linné-Sällskapet. Uppsala.


Fremmedord blå ordbok. 1998. Trettende utgave. Kunnskapsforlaget. Oslo.


Hansen, Anne Haslund. 2005. «Introduktion». Min Sundheds Forliis - Frederik Christian von Havens Rejsejournal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763 . Utgitt og kommenteret av Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen. Forlaget Vandkunsten. København.


Hansen, Thorkild. 1962. Det lykkelige Arabien – En dansk ekspedition 1761-67. Gyldendal. København.


Hansen, Thorkild. 1968. Det lykkelige Arabia – En dansk ekspedisjon 1761-67. [Det lykkelige Arabien – En dansk ekspedition 1761-67 1962]. Norsk oversettelse av Odd Hølaas. Den norske Bokklubben. Oslo.


Hansen, Thorkild. 1969. Rejsedagbøger, Samlet og revideret udgave af Pausesignaler [1959]. Syv Seglsten [1960]. En Kvinde ved en Flod [1961]. Med illustrasjoner av Birte Lund. Gyldendal. København.


Hansen, Thorkild. 1976. Det lykkelige Arabia- En dansk ekspedisjon 1761-67. [Det lykkelige Arabien – En dansk ekspeditio 1761-67 1962] Norsk oversettelse av Odd Hølaas. Gyldendals Lanterne-bøker. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo.


Hansen, Thorkild. 1982. Søforhør – Nærbillede af Thorkild Hansen. Lindhardt og Ringhof. København.


Hansen, Thorkild. 1990. Et atelier i Paris – 2. Dagbog 1947-52. Gyldendal. København.


Hansen, Thorkild. 2001. Genklang – Rejser og portrætter 1959-89. Utgitt av Gitte Jæger og Lars Peter Rømhild. Gyldendal. København.


Harbsmeier, Michael. 2003. «Innledning». Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Bind 1. [Reisebeschreibung nach Arabien und andern umligenden Ländern 1774]. Dansk oversettelse av Hans Christian Fink. Forlaget Vandkunsten. København.


von Haven, Frederik Christian. 2005. Min Sundheds Forliis - Frederik Christian von Havens Rejsejournal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763 . Utgitt og kommenteret av Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen. Forlaget Vandkunsten. København.


Iben Holk og Lars P. Rømhild. 1992. Landkending - En bog om Thorkild Hansen. Odense Universitetsforlag. Odense.


Holm, Mikael Juul. 1992. «Det lykkelige flow, om : Det lykkelige Arabien». Landkending - En bog om Thorkild Hansen. (Red. Iben Holk og Lars P. Rømhild).Odense Universitetsforlag. Odense.


Hulme, Peter og Tim Youngs. 2002. The Cambridge Companion To Travel Writing. Cambridge University Press. Cambridge.


Jalving, Mikael. 1994. Mellem Linierne – Thorkild Hansen som Historiefortæller. Odense Universitetsforlag. Odense.


Kapuściński, Ryszard. 2006. På resa med Herodotos. [Podróże z Herodotem 2004]. Svensk oversettelse av Anders Bodegård. Albert Bonniers Förlag. Stockholm.


Khayyam, Omar. 2000. «The Ruba'iyat». Persian Poets. Gjendiktet til engelsk av Edward Fitzgerald. Everyman's Library Pocket Poets. Selected and edited by Peter Washington. Published by Alfred A. Knopf. New York-London-Toronto.


Kirketorp-Møller, Hertha. 1979-80. «Arsenik og gamle håndskrifter. En dansk forskningsekspeditions ophold i Ægypten 1761-62 på grundlag af F.C. von Havens efterladte papirer». Fund og Forskning. nr. XXIV. København. (s. 119-40). Kunnskapsforlagets blå språk- og ordtjeneste på nett: Søkeord: Presens og historisk presens. http://www.ordnett.no/ordbok.html [Siste besøkt: ]


Lothe, Jakob, Christian Refsum, Unni Solberg. 1999. Litteraturvitenskapelig leksikon. [1997]. Kunnskapsforlaget. Oslo.


Maalouf, Amin. 1993. Samarkand. [Samarcande 1988]. Norsk oversettelse av Bente Christensen. Pax Forlag. Oslo.


Martinson, Harry. 1932. Resor utan mål. Kap farväl!. Bonnier. Stockholm.


Melberg, Arne. 2005. Å reise og skrive - Et essay om moderne reiselitteratur. [Resa och skriva. En guide till den moderna reselitteraturen 2005]. Norsk oversettelse av Trond Haugen. Spartacus Forlag. Oslo.


Melman, Billie. 2002. «The Middle East/ Arabia: 'the cradle of Islam'». The Cambridge Companion To Travel Writing. Red. Hulme, Peter og Tim Youngs. Cambridge University Press. Cambridge.


Michaelis, Johann David. 2000. «Den kgl. Instruks af 15.12.1760». [«Fragen an eine Gesellschaft Gelehrter Männer, die auf Befehl Ihro Majestät des Königes von Dännemark nach Arabien reisen» 1760]. Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. [1990]. Dansk oversettelse av Stig T. Rasmussen. Red. Stig T. Rasmussen. Rosinante. København.


Moe-Repstad, Nils Chr. 2007. «Europeisk». I de brente restene av alt du lovet meg. Kolon Forlag. Oslo.


Niebuhr, Barthold Georg. 2004. Carsten Niebuhrs liv. [Carsten Niebuhrs Leben 1817]. Dansk oversettelse av Anette Petersen. Tilrettelagt av Mette og Eric Mourier. Forlaget Vandkunsten. København.


Niebuhr, Carsten. 2003. Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Bind 1. [Reisebeschreibung nach Arabien und andern umligenden Ländern 1774]. Dansk oversettelse av Hans Christian Fink. Forlaget Vandkunsten. København.


Niebuhr, Carsten. 2004. Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Bind 2. [Reisebeschreibung nach Arabien und andern umligenden Ländern 1778]. Dansk oversettelse av Hans Christian Fink. Forlaget Vandkunsten. København.


Norland, Heidi. 1998. Bastardens forsøk på å finne seg selv: idé-historiske refleksjoner over biografi- og dokumentar-genren, eksemplifisert med Thorkild Hansens Processen mod Hamsun. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo.


Pratt, Mary Louise. 2003. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. [1992]. Routledge. Taylor & Francis Group. London.


Rasmussen, Stig. T., 2000a. «Inledning». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. Red. Stig T. Rasmussen. Rosinante. København. Rasmussen, Stig. T., 2000b. Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. Red. Stig T. Rasmussen. Rosinante. København.


Rubiés, Joan Pau. 2002. «Travel writing and ethnography». The Cambridge Companion To Travel Writing. Red. Hulme, Peter og Tim Youngs. Cambridge University Press. Cambridge.


Ryall, Anka. 2004. Odyssevs i skjørt – Kvinners erobring av reiselitteraturen. Pax Forlag. Oslo.


Rømer, Ludewig Ferdinand. 1997. Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea - En dansk-norsk slavehandlers egen fargerike beretning – med et forord til forsvar for slavehandelen av Bergens biskop Erik Pontoppidan. [Tilforladerlig Efterretning om Kysten Guinea 1760 København]. En forkortet og redigert utgave. Frifant Forlag. Nesodden.


Rønning, Anne Birgitte. 1996. Historiens diskurser – historiske romaner mellom fiksjon og historieskriving. Universitetsforlaget. Oslo.


Said, Edward. 2001. Orientalismen – Vestlige oppfatninger av Orienten. [Orientalism. Western Conseptions of the Orient 1978]. Norsk oversettelse av Anne Aabakken. Innledende essay av Berit Thorbjørnsrud. De Norske Bokklubbene AS. Oslo.


Schück, Henrik. 1923. Från Linnés tid – Petter Forsskål. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm.


Sherman, William H..2002. «Stirrings and searchings (1500-1720)». The Cambridge Companion To Travel Writing. (Red. Hulme, Peter og Tim Youngs). Cambridge University Press. Cambridge.


Stecher-Hansen, Marianne. 1997. History Revisited. Fact and Fiction in Thorkild Hansen ́s Documentary Works. Camden House. Columbia.


Sörlin, Sverker / Otto Fagerstedt. 2004. Linné och hans apostlar. Bokförlaget Natur och Kultur. Stockholm. Uggla, Arvid Hj., 1950. «Inledning». Resa till lycklige Arabien – Petrus Forsskåls dagbok 1761- 1763. Med anmärkningar utgiven av Svenska Linné-Sällskapet. Uppsala.


Washington, Peter. 2000. «Biographies of poets». Persian Poets. Everyman's Library Pocket Poets. Selected and edited by Peter Washington. Published by Alfred A. Knopf. New York-London- Toronto.


Wolf, Torben. 2000. «Peter Forsskåls levnedsløb». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. [1990]. (Red. Stig T. Rasmussen). Rosinante. København.


Wolf, Torben. 2000. «De zoologiske resultater af Den Arabiske Rejse». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. [1990]. (Red. Stig T. Rasmussen). Rosinante. København.


Smussomlaget av Litteraturlisteguiden Vade Mecum er hentet fra Transit Forlag.

onsdag 1. desember 2010

Kulturmaraton 1. - 24. desember 2010

Lei av alle julekalenderne? Men i beit for hva du skal finne på fram til jul? Hva med å følge denne eller lage en egen?


1. desember

The Soundtrack of Our Life

2. desember

Seriemord på Mono

Liv på lørdag ved Litteraturhuset, Om Pulverhekser og julenisser14. desember

Gjør din julehandel hos Grensen Libris. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!15. desember

Oslo-Filharmonien julekonserter ved Oslo Konserthus

Gjør din julehandel hos Tanum Litteraturhuset. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

16. desember

Gjør din julehandel hos Bislet Bok. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!


17. desember

Gjør din julehandel hos Norli Bogstadveien. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!
19. desember20. desember

Gjør din julehandel hos Langbrecke bok og papir. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Galileo på Nationaltheatret

21. desember

Gjør din julehandel hos Ullevaal Bokhandel. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Nøtteknekkeren på Den Norske Operaen

22. desember

Gjør din julehandel hos Tanum Bogstadveien. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Young Neils på Rockefeller

23. desember

Gjør din julehandel hos Tronsmo. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Julemarked hos House of Foundation i Moss

24. desember

Les en god bok. Flere gode tips finner du hos din lokale bokhandel eller på ditt lokale bibliotek! Selv skal jeg lese Fallet Thurneman av Arne Sundelin.