lørdag 11. desember 2010

Litteraturliste

Høsten 2007 leverte jeg fra meg masteroppgaven min. Dette gjorde jeg uten å ha lest Wenche Blomberg sin Litteraturlistguiden Vade Mecum. Tøff i trynet? Svaret får du hvis du leser hennes bok og finner ut om jeg har tråkket i litteraturlistesalaten.


Bibliografi


Andersen, Frits. 2002. «Felix Arabia. Carsten Niebuhr og den arabiske rejse 1761-67». Vinduet. Red. Janike Kampevold Larsen, Trond Haugen, Steffen R. M. Sørum. Nr. 1-2. Gyldendal. Oslo.


Bassnet, Susan. 2002. «Travel writing and gender». The Cambridge Companion To Travel Writing. Red. Hulme, Peter og Tim Youngs. Cambridge University Press. Cambridge.


Baurenfeind, Georg Wilhelm. 2000. «Brev 24.12.1761». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. (Red. Stig T. Rasmussen). Rosinante. København.


Behrendt, Poul. 1995. Djævlepagten - En historie om Thorkild Hansen.I-II. Gyldendal. København. Benjamin, Walter. 1991. «Fortelleren». [1936]. Oversatt til norsk av Torodd Karlsen. I Kunstverket i reproduksjonsalderen. Red. Torodd Karlsen. Oslo. s. 179-201.


Bridges, Roy. 2002. «Exploration and travel outside Europe (1720- 1914)».The Cambridge Companion To Travel Writing. (Red. Hulme, Peter og Tim Youngs). Cambridge University Press. Cambridge.


Budtz, Lasse i B.T, 2. november 1962. http://www.danishliterature.info/2d9000c/Action/010/fid/100/lang/dk [Sist lest 26.10.2007]


Chatwin, Bruce. 1998. Drømmespor. [Songlines 1987]. Norsk oversettelse av Kari og Kjell Risvik. Gyldendal. Oslo.


Christensen, Carl. 1918. Naturforskeren Pehr Forsskål – Hans rejse til Ægypten og Arabien 1761- 1763 og hans botaniske arbejder og samlinger. Med 40 hidtil utrykte breve og dokumenter og et portræt. H. Hagerups Forlag. København.


Clausen, Claus. 1992. «Status midtvejs». Landkending - En bog om Thorkild Hansen. (Red. Iben Holk og Lars P. Rømhild).Odense Universitetsforlag. Odense.


Cuddon, J. A., 1992. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. [1991]. Tredje utgave. Penguin Books. Middlesex.


Forsskål, Petrus. 1950. Resa till lycklige Arabien – Petrus Forsskåls dagbok 1761-1763. Med anmärkningar utgiven av Svenska Linné-Sällskapet. Uppsala.


Fremmedord blå ordbok. 1998. Trettende utgave. Kunnskapsforlaget. Oslo.


Hansen, Anne Haslund. 2005. «Introduktion». Min Sundheds Forliis - Frederik Christian von Havens Rejsejournal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763 . Utgitt og kommenteret av Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen. Forlaget Vandkunsten. København.


Hansen, Thorkild. 1962. Det lykkelige Arabien – En dansk ekspedition 1761-67. Gyldendal. København.


Hansen, Thorkild. 1968. Det lykkelige Arabia – En dansk ekspedisjon 1761-67. [Det lykkelige Arabien – En dansk ekspedition 1761-67 1962]. Norsk oversettelse av Odd Hølaas. Den norske Bokklubben. Oslo.


Hansen, Thorkild. 1969. Rejsedagbøger, Samlet og revideret udgave af Pausesignaler [1959]. Syv Seglsten [1960]. En Kvinde ved en Flod [1961]. Med illustrasjoner av Birte Lund. Gyldendal. København.


Hansen, Thorkild. 1976. Det lykkelige Arabia- En dansk ekspedisjon 1761-67. [Det lykkelige Arabien – En dansk ekspeditio 1761-67 1962] Norsk oversettelse av Odd Hølaas. Gyldendals Lanterne-bøker. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo.


Hansen, Thorkild. 1982. Søforhør – Nærbillede af Thorkild Hansen. Lindhardt og Ringhof. København.


Hansen, Thorkild. 1990. Et atelier i Paris – 2. Dagbog 1947-52. Gyldendal. København.


Hansen, Thorkild. 2001. Genklang – Rejser og portrætter 1959-89. Utgitt av Gitte Jæger og Lars Peter Rømhild. Gyldendal. København.


Harbsmeier, Michael. 2003. «Innledning». Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Bind 1. [Reisebeschreibung nach Arabien und andern umligenden Ländern 1774]. Dansk oversettelse av Hans Christian Fink. Forlaget Vandkunsten. København.


von Haven, Frederik Christian. 2005. Min Sundheds Forliis - Frederik Christian von Havens Rejsejournal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763 . Utgitt og kommenteret av Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen. Forlaget Vandkunsten. København.


Iben Holk og Lars P. Rømhild. 1992. Landkending - En bog om Thorkild Hansen. Odense Universitetsforlag. Odense.


Holm, Mikael Juul. 1992. «Det lykkelige flow, om : Det lykkelige Arabien». Landkending - En bog om Thorkild Hansen. (Red. Iben Holk og Lars P. Rømhild).Odense Universitetsforlag. Odense.


Hulme, Peter og Tim Youngs. 2002. The Cambridge Companion To Travel Writing. Cambridge University Press. Cambridge.


Jalving, Mikael. 1994. Mellem Linierne – Thorkild Hansen som Historiefortæller. Odense Universitetsforlag. Odense.


Kapuściński, Ryszard. 2006. På resa med Herodotos. [Podróże z Herodotem 2004]. Svensk oversettelse av Anders Bodegård. Albert Bonniers Förlag. Stockholm.


Khayyam, Omar. 2000. «The Ruba'iyat». Persian Poets. Gjendiktet til engelsk av Edward Fitzgerald. Everyman's Library Pocket Poets. Selected and edited by Peter Washington. Published by Alfred A. Knopf. New York-London-Toronto.


Kirketorp-Møller, Hertha. 1979-80. «Arsenik og gamle håndskrifter. En dansk forskningsekspeditions ophold i Ægypten 1761-62 på grundlag af F.C. von Havens efterladte papirer». Fund og Forskning. nr. XXIV. København. (s. 119-40). Kunnskapsforlagets blå språk- og ordtjeneste på nett: Søkeord: Presens og historisk presens. http://www.ordnett.no/ordbok.html [Siste besøkt: ]


Lothe, Jakob, Christian Refsum, Unni Solberg. 1999. Litteraturvitenskapelig leksikon. [1997]. Kunnskapsforlaget. Oslo.


Maalouf, Amin. 1993. Samarkand. [Samarcande 1988]. Norsk oversettelse av Bente Christensen. Pax Forlag. Oslo.


Martinson, Harry. 1932. Resor utan mål. Kap farväl!. Bonnier. Stockholm.


Melberg, Arne. 2005. Å reise og skrive - Et essay om moderne reiselitteratur. [Resa och skriva. En guide till den moderna reselitteraturen 2005]. Norsk oversettelse av Trond Haugen. Spartacus Forlag. Oslo.


Melman, Billie. 2002. «The Middle East/ Arabia: 'the cradle of Islam'». The Cambridge Companion To Travel Writing. Red. Hulme, Peter og Tim Youngs. Cambridge University Press. Cambridge.


Michaelis, Johann David. 2000. «Den kgl. Instruks af 15.12.1760». [«Fragen an eine Gesellschaft Gelehrter Männer, die auf Befehl Ihro Majestät des Königes von Dännemark nach Arabien reisen» 1760]. Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. [1990]. Dansk oversettelse av Stig T. Rasmussen. Red. Stig T. Rasmussen. Rosinante. København.


Moe-Repstad, Nils Chr. 2007. «Europeisk». I de brente restene av alt du lovet meg. Kolon Forlag. Oslo.


Niebuhr, Barthold Georg. 2004. Carsten Niebuhrs liv. [Carsten Niebuhrs Leben 1817]. Dansk oversettelse av Anette Petersen. Tilrettelagt av Mette og Eric Mourier. Forlaget Vandkunsten. København.


Niebuhr, Carsten. 2003. Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Bind 1. [Reisebeschreibung nach Arabien und andern umligenden Ländern 1774]. Dansk oversettelse av Hans Christian Fink. Forlaget Vandkunsten. København.


Niebuhr, Carsten. 2004. Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Bind 2. [Reisebeschreibung nach Arabien und andern umligenden Ländern 1778]. Dansk oversettelse av Hans Christian Fink. Forlaget Vandkunsten. København.


Norland, Heidi. 1998. Bastardens forsøk på å finne seg selv: idé-historiske refleksjoner over biografi- og dokumentar-genren, eksemplifisert med Thorkild Hansens Processen mod Hamsun. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo.


Pratt, Mary Louise. 2003. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. [1992]. Routledge. Taylor & Francis Group. London.


Rasmussen, Stig. T., 2000a. «Inledning». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. Red. Stig T. Rasmussen. Rosinante. København. Rasmussen, Stig. T., 2000b. Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. Red. Stig T. Rasmussen. Rosinante. København.


Rubiés, Joan Pau. 2002. «Travel writing and ethnography». The Cambridge Companion To Travel Writing. Red. Hulme, Peter og Tim Youngs. Cambridge University Press. Cambridge.


Ryall, Anka. 2004. Odyssevs i skjørt – Kvinners erobring av reiselitteraturen. Pax Forlag. Oslo.


Rømer, Ludewig Ferdinand. 1997. Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea - En dansk-norsk slavehandlers egen fargerike beretning – med et forord til forsvar for slavehandelen av Bergens biskop Erik Pontoppidan. [Tilforladerlig Efterretning om Kysten Guinea 1760 København]. En forkortet og redigert utgave. Frifant Forlag. Nesodden.


Rønning, Anne Birgitte. 1996. Historiens diskurser – historiske romaner mellom fiksjon og historieskriving. Universitetsforlaget. Oslo.


Said, Edward. 2001. Orientalismen – Vestlige oppfatninger av Orienten. [Orientalism. Western Conseptions of the Orient 1978]. Norsk oversettelse av Anne Aabakken. Innledende essay av Berit Thorbjørnsrud. De Norske Bokklubbene AS. Oslo.


Schück, Henrik. 1923. Från Linnés tid – Petter Forsskål. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm.


Sherman, William H..2002. «Stirrings and searchings (1500-1720)». The Cambridge Companion To Travel Writing. (Red. Hulme, Peter og Tim Youngs). Cambridge University Press. Cambridge.


Stecher-Hansen, Marianne. 1997. History Revisited. Fact and Fiction in Thorkild Hansen ́s Documentary Works. Camden House. Columbia.


Sörlin, Sverker / Otto Fagerstedt. 2004. Linné och hans apostlar. Bokförlaget Natur och Kultur. Stockholm. Uggla, Arvid Hj., 1950. «Inledning». Resa till lycklige Arabien – Petrus Forsskåls dagbok 1761- 1763. Med anmärkningar utgiven av Svenska Linné-Sällskapet. Uppsala.


Washington, Peter. 2000. «Biographies of poets». Persian Poets. Everyman's Library Pocket Poets. Selected and edited by Peter Washington. Published by Alfred A. Knopf. New York-London- Toronto.


Wolf, Torben. 2000. «Peter Forsskåls levnedsløb». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. [1990]. (Red. Stig T. Rasmussen). Rosinante. København.


Wolf, Torben. 2000. «De zoologiske resultater af Den Arabiske Rejse». Den Arabiske Rejse 1761 – 1767. En dansk ekpedition set i videnskabshistorisk perspektiv. [1990]. (Red. Stig T. Rasmussen). Rosinante. København.


Smussomlaget av Litteraturlisteguiden Vade Mecum er hentet fra Transit Forlag.

onsdag 1. desember 2010

Kulturmaraton 1. - 24. desember 2010

Lei av alle julekalenderne? Men i beit for hva du skal finne på fram til jul? Hva med å følge denne eller lage en egen?


1. desember

The Soundtrack of Our Life

2. desember

Seriemord på Mono

Liv på lørdag ved Litteraturhuset, Om Pulverhekser og julenisser14. desember

Gjør din julehandel hos Grensen Libris. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!15. desember

Oslo-Filharmonien julekonserter ved Oslo Konserthus

Gjør din julehandel hos Tanum Litteraturhuset. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

16. desember

Gjør din julehandel hos Bislet Bok. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!


17. desember

Gjør din julehandel hos Norli Bogstadveien. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!
19. desember20. desember

Gjør din julehandel hos Langbrecke bok og papir. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Galileo på Nationaltheatret

21. desember

Gjør din julehandel hos Ullevaal Bokhandel. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Nøtteknekkeren på Den Norske Operaen

22. desember

Gjør din julehandel hos Tanum Bogstadveien. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Young Neils på Rockefeller

23. desember

Gjør din julehandel hos Tronsmo. Jeg står bak disken og gir deg gode råd!

Julemarked hos House of Foundation i Moss

24. desember

Les en god bok. Flere gode tips finner du hos din lokale bokhandel eller på ditt lokale bibliotek! Selv skal jeg lese Fallet Thurneman av Arne Sundelin.


mandag 29. november 2010

Litterære julekalendere

Adventstid er kalendertid. Jeg har samlet et lite knippe litterære julekalendere som kanskje vil berike ventetiden fram til julaften.

To av dem har jeg laget selv for Bokvennen forlag, to er fra forlagshuset Gyldendal, en er fra forlaget Oktober og et huses av Universitetsforlaget. I tillegg harbokhandlerkjedene Norli og Tanum hver sin julekalender på sine nettsider. Nettbokhandelen Capris.no har også sin julekalender. Sandefjord Bibliotek frister med en kalender for barn. Nordland Teater inviterer til en dramatisk god julekalender. Wangsmos Antikvariat har sin antikvariske julekalender. Sist men ikke minst har jeg har tatt med McSweeney´s julekalender.


Bokvennens julekalender

Fyll din ventetid med årets titler fra Bokvennen, Vidarforlaget og Transit.

I perioden 1. desember - 24. desember, bedre kjent som adventstiden, vil forlagshuset BVT gi deg en bokgave.

Hver dag i adventstiden vil en heldig mottaker få en bok som årets katalog.

Her er listen over hvor du finner en bok hver dag. Det eneste du trenger å gjøre er å spørre etter Bokvennens julekalendergave. Førstemann til bokhandelen!


 1. Norli Universitetsgaten, Oslo.
 2. Norli Bogstadveien, Oslo.
 3. Tanum Bogstadveien, Oslo.
 4. Bokvennens lokaler i Universitetsgaten 14, Oslo.
 5. Boklageret, Oslo.
 6. Studia, Bergen.
 7. Ark Markens, Kristiansand.
 8. Berge Libris, Kristiansand.
 9. Tanum Litteraturhuset, Oslo.
 10. Ark Solli, Oslo.
 11. Norli Sandens, Kristiansand.
 12. Norli Galleriet, Bergen.
 13. Norli Universitetsgaten, Oslo.
 14. Ark Egertorget, Oslo.
 15. Grensen Libris, Oslo.
 16. Bok og Media, Kristiansand.
 17. Bislet Bok, Oslo.
 18. Zazies - Den franske bokhandel, Oslo.
 19. Per Magnussen, Oslo.
 20. Langbrecke bok og papir, Oslo.
 21. Ullevaal bokhandel, Oslo.
 22. Birting Libris, Kristiansand.
 23. Tronsmo, Oslo.
 24. Dampbageriet, Kristiansand.

Følg med og kanskje en bok vil være i nærheten av nettopp deg!

Gyldendals julekalender

Vinn bøker - hver dag på Gyldendals jul ekalender!
Hver dag i perioden 1. – 24. desember legger de ut tre spørsmål som du enkelt kan finne svaret på på deres nettsider. Og hver dag trekker
de tre vinnere blant de som har svart riktig. Vinnerne får en bok i posten. Det er ny bok og nye vinnersjanser hver dag, så her gjelder det å følge med!

Nordland Teaters julekalender

Samlagets julekalender

Hver dag fram til julaften trekker forlaget tre heldige vinnere. Bak dagens luke finner man et spørsmål. Svaret

finner du på forlagets hjemmeside. Premiene er hentet fra årets katalog.

Bokvennens julenøtter hos Bokelskere.no
Etter å ha lansert Bokvennens julekalender på Bokelskere.no, fikk jeg flere henvendelser om at savnet sin lokale bokhandler. Derfor har jeg lagt meg pepperkakeflat og laget en mer tradisjonell julekalender spesielt for brukere av Bokelsker.no. Dette har resultert i Bokvennens julenøtter hos Bokelskere.no.

Hver dag fram til julaften serverer jeg julenøtter som man finner svaret på ved å lete seg fram på BVT sine nettsider.

Hver dag trekker jeg en heldig bokelsker. Jeg ser fram til å postlegge 24 bokpakker Norge rundt.


Julekalenderen hos Norli.no

Hver dag fram til julaften kan du gjette på hvilken av årets titler som åpner med setningene du finner bak lukene. Du kan vinne et gavekort hos Norli. De operer med ulike vanskelighetsgrader.

Forlaget Oktobers julekalender

Ved å bli med på Oktobers julekalender på deres facebookside har man muligheten til å vinne høstens bøker hver dag frem til julaften. Hver dag fra 1. - 24. desember åpnes en luke i julekalenderen. I luka finner du en ny bok som du kan vinne ved å svare på et enkelt spørsmål. Alle som svarer riktig blir med i trekningen av dagens julekalenderbok, gratis fritt tilsendt. På julaften har de en spesiell bokpakkeoverraskelse til vinneren. Trykk på knappen delta på facebooksiden og du er med!


Julekalenderen til Gyldendal Akademisk

Fra 1. desember og frem til julaften har du muligheten til å vinne alt fra pensumbøker og romaner til tilganger til deres digitale arbeidsbøker.

Hver dag legger de ut en oppgave fra sykepleiefaget og hver dag trekker de en heldig vinner.

Alt du trenger å gjøre er å følge med på deres nettside hver dag, svar riktig og kanskje det blir deg som stikker av med bl.a. ett års tilgang til Digitale helsefag til en verdi av kr 900,-. Dagens oppgave blir også lagt ut på facebook-siden Nyttige nettsider for sykepleierstudenter, så sørg for å være tilhenger.

Tanum sin julekalender

Også bokhandlerkjeden Tanum har sin egen julekalender. Ved å melde seg på deres julekalender vil du hver dag i desember motta en e-post med ett unikt tilbud.

Julekalenderen hos Capris.no

Capris.no kjører det samme prinsippet som Tanum. Man melder seg på med sin epostadresse og vil motta en epost med gode tilbud hver dag før jul.

Wangmos Antikvariat sin julekalender

Alle som deltar får nytt spennende adventstilbud på bøker hver dag! Andre overraskelser kan også dukke opp underveis. Følg med på deres Facebookside.

Sandefjord bibliotek - julekalender for barn 2010

Universitetsforlagets julekalender

Årets julekalender fra Universitetsforlaget er fylt opp med 24 gratis e-abonnement på et valgfritt tidsskrift på idunn.no.

I tillegg trekker de i løpet av adventsperioden 15 heldige vinnere av andre spennende gaver. Vinneren av dagens luke blir annonsert på Universitetsforlaget.no.


McSweeney´s 2010 Advent Calender Sale

Forlagshuset og boksjappa McSweeney har sin egen vri på adventstiden. McSweeney blir drevet av forfatterparet Dave Eggers og Vendela Vida. Vendela Vida har blant annet skrevet Girls on the Verge, And Now You Can Go og Let the Northern Lights Erase Your Name. Ektemannen Dave Eggers har blant annet forfattet bøkene You Shall Know Our Velocity, A Heartbreaking Work of Staggering Genius, How We Are Hungry, What Is the What og Zeitoun. Hver dag fram til jul vil de på sin nettside tilby minst en bok eller flere til halv pris. I tillegg får du tildelt en kode for hvert bokkjøp. Denne koden løser du inn med en gratis bok.


Dette var de litterære julekalenderne jeg har funnet så langt. Jeg vil oppdatere listen hvis flere dukker opp. Andre julekalendere finner du hos Julekalendere.com og Gjerrigknarken.noDet norske Samlagets logo er hentet fra deres hjemmeside.
Bildet av Forlaget Oktober sin julekalender er hentet fra deres Facebookside.
Bildet av McSweenyes´julekalender er hentet fra deres hjemmeside.
Bildet av Capris.no sin julekalender er hentet fra Capris.no
Bildet av Tanum sin julekalender er hentet fra Tanum.no
Bildet av Universitetsforlagets julekalender er hentet fra Universitetsforlaget.
Bildet av Bokvennens julekalender er hentet fra Bokvennen forlag.
Bildet av Gyldendals julekalender er hentet fra Gyldendal Norsk forlag.
Bildet av Gyldendal akademisk sin julekalender er hentet fra Gyldendal Norsk forlag.

fredag 19. november 2010

Nye blåe pornotoner

Gunnar Blå
Den tredje systern
Roman
Vertigo Förlag, 2005

Forførende litteratur?

Blir vi som lesere forført av Gunnar Blås roman Den tredje systern, eller gjør han seg best som forfatter av noveller?

Gunnar Blå har tidligere gitt ut to novellesamlinger, en samling tekster som er illustrert av en rekke tegnere og har deltatt i en antologi. Nå er han aktuell med romanen Den tredje systern. Cyckelreparatörskan och ytterligare historier fra 2003, ble gitt ut på norsk våren 2005. Den gangen skrev jeg en anmeldelse for Bøygen 1/2005, med blandet kritikk av hans snusknoveller. Jeg roste ham for hans stramme oppbygning av fortellingene. Forventningene mine omkring romanen som skulle komme høsten samme år var derfor høye. Tilfredsstilte han mine forventninger? Både ja og nei. Jeg er tilfreds med at han har skrevet en ålreit bok med det umiskjennelige særtrekket som Gunnar Blå har, men jeg er skuffet over at han ikke har klart å tilpasse seg romanformatet. Han fortsetter i det samme sporet som i sine foregående fortellinger: ekstrem vold og ekstrem sex i et landskap der drøm og virkelighet flyter i hverandre. Død og fordervelse og seksuelle utskeielser utspiller seg i tenkelige og høyst utenkelige former. Lemlesting, kastrering og bestialske drap er noen av stikkordene i denne romanen som kan sees på som en science fictionpreget krimgåte i pornolitteraturens verden.

Helvete, Skjærsilden, og et paradislignende helvete

Boken er delt opp i tre deler, hver del innledes av en drøm. Drømmene er i dialog med hovedhistorien og virker som frampek til denne. Romanen minner om en kriminalroman der man etter malen først blir kjent med en ugjerning som er begått og deretter følger jakten på forbryteren eller forbryterne.

I første delen av boken bryter helvetet løs. Hovedpersonen Gunnar våkner opp på et skittent hotellrom med en død kvinne ved siden av seg. Gunnar kjører rundt i Stockholms gater i en Ford Scorpio, og forsøker å nøste opp den marerittlignende gåten han er viklet inn i. Alt tyder på at det er Gunnar som har tatt livet av kvinnen, men vi blir fort klar over at han er uskyldig i et spill hvor ingenting er hva det utgir seg å være. Samtidig som politiet er ham i hælene, blir han skygget av flere personer. Enkelte av dem følger vi gjennom hele romanen, mens andre dukker opp i korte øyeblikk. Vi blir kjent med en bilmekaniker, informanter, budbringere, politimenn, kroverter, fotografer og sex-venninner. Disse bipersonene blir noe flatt beskrevet. De karakteriseres oftest gjennom beskrivelser av hvordan de er kledd eller som deltakere i en seksuell handling. Unntaket er hovedpersonens sex-venninne, Sara:

Jag parkerade mig i hennes seconhandsoffa och la upp föttarne på hennes seconhandsoffbord. Kring väggarna stod flera seconhandbokhyllor fyllda med seconhandböcker och seconhandprydnadsprylar. Mellan dem hängde Saras egna målningar insatta i seconhandguldramar. På golvet en stor, orientalisk seconhandmatta. […] Hennes trötta ögon avslöjade att hon också var seconhand. (s. 37)


Vi får et inntrykk av at hovedpersonen har en broket fortid. Han har to barn med en kvinne som nødig vil ha noe med ham å gjøre. Hans livsførsel bryter med andre ord ned hans omgangskrets og til slutt ham selv. De mange prøvelser og fornedrelser som han gjennomgår i denne fortellingen tar omsider livsgnisten fra ham og han forsøker å ta sitt eget liv. Med dette avsluttes bokens første del. Bokens andre del innledes med at Gunnar etter selvmordforsøket ligger lemlestet på sykehuset i en form for libidinøs mellomtilværelse. Han ble mishandlet i sitt sykehusopphold av en sykepleierske og en politimann som holder vakt:

Hon började förnedra mig. Medan konstapeln knullade mig målmedvetet och kraftfullt, hetsade hon honom med smädelser: - Kolla på det där missfostret! Ser du vad kåt han är. Han giller att bli knullad. Han ser ju för fan ut som ett monster. Knulla kryplingen så han skriker, Henrik! […] Snutkuken i min röv skakade mig med orgasmer. Jag äcklades över mig själv och njöt. (s.148)


Tredje og siste del er et møte med et paradislignende helvete. En uventet vending tar oss med til Stockholms underverden og det er her den litterære mordgåten løses. Hovedpersonen kommer seg levende fra dette inferno, og det virker som om han fortsetter i det samme spor som han drev i før vi blir kjent med ham.

Historien tar kvelertak på seg selv

Forlaget Vertigo reklamerer med at Den tredje systern er en svart solskinnshistorie som er i sammen ånd som litteratur av William Burroughs, Raymond Chandler og Marquis de Sade. I sammenligning med disse herrer blir Gunnar Blå imidlertid kun en blek kopi, men i nordisk sammenheng er han i toppsjiktet, for ikke å si alene innenfor denne sjangeren.

Romanen er til tider underholdende og det er ingen tvil om at Gunnar Blå kan skrive språklig sett godt. Det mangler heller ikke på gode passasjer om det eksistensielle i en bok som teller cirka 200 sider. Best er den når romanfiguren Gunnar gjør regnskap over sitt eget liv. Han ligger sønderknust og neddopet på morfin i sykehussengen, og gjør sine tanker om livet og døden: ”I samma takt som jag analyserade min historia, förlorade jag känslan av att livet självt var särskilt betydelsefullt. Det kunde lika gärna ha varit en laboratorieråttas existens jag granskade. Eller en romanfigurs.” (s.141) Her foregripes hovedpersonens tanker om å være en figur i en roman.

Allikevel blir romanen noe langdryg. Vi slepes igjennom handlingen sammen med hovedpersonen, fra fornedrelse til fornedrelse. Man blir etter hvert litt mettet på de mer og mer utrolige hendelsene. Til slutt sitter jeg igjen med en følelse av at jeg er blitt lurt til å lese igjennom hele dritten for å vite hvordan det går med hovedpersonen. Men har ikke da Blå klart det mesterstykket å holde på sin leser? Jo, for så vidt, men det blir for mye av det onde. Det virker som om romanformatet er noe for stort for Gunnar Blå. Historien går av og til på tomgang. Det uventede og utrolige går over til å bli forventet og kjedelig, og historien tar kvelertak på seg selv. Inntil Gunnar Blås neste utgivelse kan det kanskje være på sin plass å foreta noen pusteøvelser? I mellomtiden har kanskje Den tredje systern kommet på norsk?

Omslagsbildet og teksten er hentet fra: Bøygen1/2006

mandag 15. november 2010

litterært julemarked


Forlagene Bokvennen, Vidarforlaget og Transit åpner dørene lørdag, 4. desember kl. 10.00 - 20.00.

I hyllene har vi skjønnlitteratur, oversatt litteratur, poesi, drama, filosofi, barne- og ungdomsklassikere. Samt tidsskriftene Bokvennen og Personae.


Arrangementer under markedet:

kl. 12:00 Åpning av dagens luke i Bokvennens julekalender.

kl. 14:oo
Magne Tørring leser fra og snakker om Krabbeskipet av Takiji Kobayashi.

Kl. 16:00
Morten Claussen leser fra og snakker om Mesteren fra La Manca - Essay. Lansering av boken ved forfatteren.

Kl. 18:00
Ulrik Farestad leser fra og snakker om Robert Graves: Nye legender. Lansering av boken ved gjendikteren.


Følg med på våre hjemmesider for mer info om litterære arrangementer under julemarkedet: www.bokvennen.no

Velkommen til våre lokaler i Universitetsgaten 14, vis-a-vis Nationalgalleriet. Første dør til høyre i portgangen, tredje etasje.
Omslagsbildet av Nye legender er hentet fra Bokvennen forlag.

søndag 14. november 2010

Hvis jeg var som en mark i jorda,

så kunne jeg ha delt meg i to deler og fått meg følgende arrangementer samtidig:

Litterær aften hos Bokvennen forlag

Jeg har den glede å invitere deg til presentasjon av høstens bøker hos Bokvennen. Hold av onsdag 17. november. Arrangementet vil foregå i forlagets lokaler i Universitetsgaten 14, 3 . etg. 0164 Oslo. Vi starter bokmøtet kl. 18:45.

Vi får besøk av oversettere og forfattere. Der i blant Torstein Bugge Høverstad som har oversatt Frances H. Burnett sine klassikere. Frances H. Burnett er blant de aller største og viktigste bidragsytere til barne- og ungdomslitteraturen. I 2010 foreligger for første gang Burnetts tre viktigste klassikere i komplette og nyoversatte utgaver: Den hemmelige Hagen, Lille Lord Fauntleroy og En liten prinsesse.

Stein Dahl Mathisen leser fra sin oversettelse av På en dag som denne av Peter Stamm.


Åsmund Bjørnstad snakker om sin bok Vårt daglege brød. Kornets kulturhistorie.

Ulrik Farestad leser fra sin gjendiktning av Robert Graves i sin bok Nye legender.

Opplesning ved Annlaug Selstø. Bidragsyter til Poetikk- Tekster til Eldrid Lunden og novelleantologien Løsrivelse.

Ellers blir det mingling og hyggelig konversasjon over bokhøsten 2010. I tillegg har vi en
aldri så liten overraskelse på lur.

Jeg er altså dypt inne i dette arrangementet. På scenen. Av scenen. Bak scenen. Foran scene
n. Samtidig skjer dette et ørlite bokhjørne unna. Jeg har kopiert teksten som står på deres banner:


Fåberg Trio

Vi ønsker velkommen til en utvidet lansering av Jonny Halbergs siste roman: En norsk tragedie.

Begivenheten vil gå av stabelen under tittelen "Fåberg trio", og vil foruten fremførelse av utdrag av fra En norsk tragedie, også inneholde fremførelser av Line Bergs novellesamling Slik skjer det ikke, og Terje Thorsens diktsamling Samtaler med en sauebonde.

Det kan heller ikke utelukkes at kortere lokale innslag fra aller nederst i Sør-Gudbrandsdal kommer til å bli avlevert.

Felles for alle tre er at de har gitt ut hver sin bok i høst, og at alle tre hadde sin oppvekst i en av distrikts-norges absolutte litterære hovedsteder: Fåberg.


Vi ser frem til å møte venner, kjente og ikke fullt så kjente til litterær finesse og liv og røre på Babylon Bar (Tekehtopa) på St. Olavs plass.

Tidspunkt: onsdag 17. november kl. 1900.


Jeg har fulgt Jonny Halberg sitt forfatterskap i tykt og tynt. Romanen Trass står den dag i dag for meg som en av de sterkeste skildringer innen norsk samtidslitteratur. Jeg vet med meg selv at jeg kommer til å høre hans siste bok på en digispiller. Line Berg debuterer i år med sin novellesamling Slik skjer det ikke. Jeg har satt av litt tid i julen til den. Terje Thorsen sin diktsamling Samtaler med en sauebonde er god lesning og jeg vil trekke fram hans dikt om Ola Bauer som ekstra godt.

Dette er bare to av flere litterære arrangementer som finner sted i Oslo denne kvelden. Håper du får en fin litterær aften!


Plakaten til Fåberg trio og andre arrangementer i novembermørket finner du hos Tronsmo.

torsdag 21. oktober 2010

Bokvennens poetikk-kveld


Tone Hødnebø
Ole Robert Sunde
Annlaug Selstø
Arve Kleiva
Aasne Linnestå
Anne Bøe
og Kjersti Bronken Senderud


leser fra Poetikk. Tekster til Eldrid Lunden


Onsdag 27. oktober kl 19:00
Bokvennens lokaler, Universitetsgt. 14., tredje etg. (Oslo)


I forbindelse med at poeten, essayisten og skrivekunstprofessoren Eldrid Lunden fyller 70 år nå i oktober, utgir Bokvennen Forlag antologien Poetikk. Tekster til Eldrid Lunden. Gjennom bidrag fra 31 markante forfattere, belyser denne boken skrivekurset som fenomen og litterær institusjon. Eldrid Lundens navn er uløselig knyttet til det eldste skrivekurset i Norge: Forfatterstudiet i Bø i Telemark, som ble etablert i 1982. Med utgangspunkt i egen erfaring fra skriveundervisningen – enten som student eller som lærer (eller begge deler) – setter den enkelte bidragsyter forfatterstudiene inn i en historisk og litterær sammenheng. Alle som skriver – og alle som ønsker å skrive – bør lese denne unike antologien.


Velkommen skal du og dine bokvenner være!


Bokomslaget av Poetikk. Tekster til Eldrid Lunden er hentet fra Bokvennen Forlag.

tirsdag 19. oktober 2010

Snuskromstället

Gunnar Blå
Cyckelreparatörskan och ytterligare historier
Noveller
Vertigo Förlag

Farbror Blå forteller snuskete eventyr.

Gunnar Blå’s Cyckelreperatörskan och ytterligare historier er en blanding av ”puleskjønnhetspoesi”1 i novelleform og moderne pornoeventyr for voksne. Vi beveger oss inn i en erigert sone hvor det runkes og penetreres, incest og sadisme utføres og hvor kjønnsvæsken spruter.

Novellesamlingen pangåpnes med tittelnovellen Cyckelreparatörskan, hvor en mannlig jeg- person besøker et sykkelverksted for å fikse et punktert sykkeldekk. Den kvinnelige innehaveren tilbyr mer enn å tette hull på pungterte slanger. Kvinnen på sykkelverkstedet er ikke alltid fornøyd med kundens seksuelle utførelser; - Ditt jävla kräk, ska det där likna fittslick va? Fy fan vilken odugelig liten pungsugare du är! (s. 11) Tittelnovellen er representativ for hele novellesamlingen, en samling snusknoveller for voksne.

Handlingene utspiller seg med det virkelige Sverige som kulisse. Men helt virkelig blir det aldri. Det hele forgår i en blanding av drøm og fantasi. Novellene forvandles fra å beskrive en ordinær dag med skitne tanker påvirket av flere timer med videoporno og kaffe, til å skildre unntakstilstand i Stockholm i Skolflickan. Her tas avskjed med alle ubetalte regninger og ”…alla misslyckade försök på vanlig mänsklig samvaro.” (s.18) i det hovedpersonen dras ufrivillig inn i en skolepikes truser.

Hvite truser, svarte sjeler og knulledukker.

Forfatteren Gunnar Blå dukker selv opp i fortellingen Kristus, idet han leser på den samme historien som vi blir servert om Jesus og hans seksuelle debut med sin mor. Han ligger i sin hammock og tenker på lærmaske og motorsag. Han dukker også opp i Äktenskapet hvor han implisitt referer til sin forrige bok, men sverger på at han forandret seg i og med at han har giftet seg. ”Det finns inget kvar av den där sexgalna ungkarlen.” (s. 67) Men han har blitt forvandlet til en sexgal ektemann og det produseres barn i tide og utide som hele tiden er i veien når han ønsker å ha sex med sin ektefelle Apa. Lite tyder på at mannen har lagt fra seg sine skitne tanker.

En kvinne i trettiårsalderen er konstant kåt, men blir kurert av Gud, ”Men till vilket pris? Att bli Guds lilla knulldocka? Lilla gullegull – hemmafru – älskarinne – fitthålan? (s.82) i Midas dotter.
Etter et besøk av falske medlemmer av Jehovas vitner står han igjen med avkappede lemmer med gjenstående; ”…huvud och kuk” (s.110) men hans liv blir ikke avstumpet av den grunn, tvert imot.

Stemningen i novellene skifter mellom det aggressive og fiendtlige og det harmoniske og kjærlige. Det er morbid og vakkert på samme tid. Han skifter på å la fortellerstemmen være mann, kvinne, ung og gammel. Til felles for de alle er at de er konstant kåte og ser etter en hver anledning for å få stimulert sine behov. Det som skildres er til tider plumpt, men langtfra litterært dumt. Det som mest uttrykker ”puleskjønnhetspoesi” i denne novellesamlingen er novellen Askungen, Snövit, Törnrosa som gjør en kvinnes masturbering til en erotisk ballet blant hvite sengeklær. En kvinne onanerer mens hun innbiller seg at hun blir bivånet av to mennesker mens denne akten pågår og med et tar den seksuelle fantasien virkelig av. Soveværelset myldres av eventyrskikkelser og det hele ender i en stor sexorgie inntil hun når orgasme og ”våkner” igjen fra sin våte drøm.

Sterk ny kost, eller svak kopi?

Da han debuterte med Klumpigheter och andra historier i 1999, presenterte han sitt litterære program i bokkatalogen Svensk Bokhandel. Denne presentasjonen ble sensurert på grunn av sin obskønitet. Blå skriver at han føler ”Skammen över att skriva snusknoveller där avgrunder av styggelser öppnar sig. Stoltheten över att göra just detta och inte be om ursäkt.”2 Han har intet å unnskylde, for bakom de absurde og groteske skildringene av seksuelle avvikelser så skjuler det seg betraktninger omkring det moderne samfunnets mange sider med sarte skikkelser som forsøker å overleve med sine skavanker og misforhold til seg selv og andre mennesker.
Med denne boken skriver han seg inn i en tradisjon spekket med erotikk, sex og mykporno. Han skriver i skyggen av erotiske folkeeventyr og litterære skikkelser som Giovanni Boccaccio, Marquis de Sade, Leopold von Sacher- Masoch og Juan Manuel de Prada. I Sverige har han en litterær halvbror i Nikanor Teratologen som debuterte med sin avskyelige roman Äldreomsorgen i Övre Kågedalen i 1992, som satte det litterære Sverige på hodet. De har til felles at de begge to utgis under pseudonym på forlaget Vertigo Förlag. I Norge har han en litterær fetter som skriver under pseudonymet Alexander Brenning som i 1995 lagde furore med sin debutroman Trist som en matros.

Jeg synes verken den er provoserende eller frastøtende, men i dette mylder av sex og mykporno i dagens samtidslitteratur har han funnet en egen evne til å beskrive det groteske innen erotisk litteratur på en nyskapende måte. Samtidig minner den meg om de historiene som man leste i de pornobladene som man fikk et stjålet blikk på når man var yngre. Det skitne og ulovlige var både spennende og pirrende. I dag sitter jeg som en voksen mann og synes denne litteraturen ikke er like spennende, men jeg applauderer hans måte å skrive på. Vi skal ikke se bort ifra at vi har en kommende kultklassiker i denne boken.

Cyckelreperatörskan och ytterligare historier syder av frekke og sarkastiske ukvemsord som spyttes i ansiktet på hovedpersonene. Det flyter over av snørr og blod og ekskrementer. Mennesker blir utsatt for fornedrelse og vold. Sett i forhold til annen samtidig litteratur skriver Blå utelukkende erotisk litteratur med et virkelig samfunn som bakteppe. Dette er ulikt annen samtidslitteratur som krydres med sex, vold og webkamera. I Norge har vi ingen forfattere som skriver på en liknende måte. Kan dette være årsaken til at den har fått mer oppmerksomhet her i Norge enn hva den fikk ved utgivelsen i Sverige i 2003? Samtidig kan man stille seg spørsmålet om Blås debut ble for sterk kost for de norske forlagene? Jeg har ennå ikke sett noen flere utgivelser fra Gunnar Blå på norsk selv om han har skrevet tre romaner siden denne boken kom.

Denne anmeldelsen baserte seg på den originale utgaven fra 2003, men jeg synes det er på sin plass å ytre noen ord om den norske oversettelsen på Cappelen Damm. Henning Hagerup og Elin Brodin står for den norske utgaven og jeg har ingenting utsette på oversettelsen. Likevel stiller meg undrende til hvorfor de har valgt å skifte plassering på tittelnovellen. Denne novellen åpner den svenske originalversjonen, men er omplassert til å avslutte den første delen i den norske versjonen. Jeg anbefaler å lese boken på originalspråket ettersom litt av saften blir skviset ut i den norske språkdrakten.

Betegnelsen "puleskjønnhetspoesi" har jeg hentet fra Bertrand Besigyes diktsamling Krystallisert sollys

Omslagsbildet og teksten er hentet fra: Vertigo Förlag

lørdag 11. september 2010

Bokvennen, Vidarforlaget og Transit inviterer til bokfest!

Oslo Bokfestival 2010- Bakgårdsbok

Bokvennen – Vidarforlaget – Transit inviterer til bakgårdsfest - Universitetsgaten 14, Lørdag 18. september - Søndag 19.september.

En ny forlagskonstellasjon har i løpet av de siste årene sett dagens lys, eid og drevet Gunnar R. Totland og Elisabeth Skjervum Hole. I virksomhetens forlagsportefølje befinner seg det filosofisk orienterte Vidarforlaget, som også utgir tidsskriftet Personae; Bokvennen Forlag, forlaget for oversatte klassikere med eget litterært magasin; samt forlaget Transit, et bredt orientert allmennforlag, der utgivelsene spenner fra barnebøker, norsk skjønnlitteratur, dokumentar- og debattbøker og skriftserien P2-akademiet.

Program


Lørdag 18.september

Kl 12:00.

Dørene åpnes. Bakgårdsalget starter. Forlagene har med lykt og lupe funnet boksskatter fra loft og kjeller.

Kl 12:30

Krabbeskipet av Takiji Kobayashi.

Krabbeskipet er en japanskproletarroman fra 1929 som igjen er blitt særdeles aktuell. Boken

har fåttt en voldsom renessanse i Japan: dagens arbeidere kjenner seg igjen i de umenneskelige forholdene Kobayashi beskriver. Møt Magne Tørring, som har oversatt romanen til norsk.

Opplesninger fra novelleantologien Løsrivelse. Ida Zachariassen Sagberg leser «Plaster på såret». Andreas Bjåstad leser «Skuggeland».

Kl 14:30.

Frances H. Burnett – «The Romantic Lady». Frances H. Burnett (1849–1924) er en av barne- og ungdomslitteraturens store forfattere. Opplesning ved Torstein Bugge Høverstad, som har oversatt Lille Lord Fauntleroy, En liten prinsesse og Den hemmelige hagen.

Opplesning fra novelleantologien Løsrivelse. Annlaug Selstø leser «00.43».

Kl 16:00.

Hvem var Sigurd Mathiesen? Romanen Hide Unas og kortprosasamlingen Unge sjæle, begge utgitt i 1903, er begge å betrakte som moderne klassikere. Bokvennen Forlag gjenutgir bøkene på nytt, og inviterer publikum til et foredrag ved Mathiesen-biograf Knut Brynhildsvold. Brynhildsvold har skrevet etterord til både Hide Unas og Unge sjæle.

Kl 18:00.

Diktopplesning ved Ove Røsbak og Geir Uthaug. Ove Røsbak leser fra sin kommende diktsamling, og Geir Uthaug leser fra Ad Astra – dikt og gjendiktninger. Velkommen til en kveld i poesiens verden!

Opplesninger fra novelleantologien Løsrivelse.

Kjersti Kollbotn leser «Hardt saman». Andreas Seland leser «Andre kjærlighet».

Kl 20:00

Lansering av nye Bokvennen litterært magasin.

Dette nummeret er utelukkende viet dramatikk og dramatikere. Til lanseringen kommer Jan Erik Vold, Mette Karlsvik og Johan Harstad.


Søndag 18.september

Kl 12:00.

Dørene åpnes. Bakgårdsalget fortsetter.

Kl 13:00.

Aristoteles´ betraktninger over sjelen. Tore Frost har oversatt Aristoteles´ Om sjelen til norsk. Foredrag ved oversetteren.

Opplesninger fra novelleantologien Løsrivelse. Kristin Lind leser «Det kjennes ikke helt». Helene Guåker leser «Jonas».

Kl 14:30.

Møt Vidkun Quisling. Folkefrelseren er Kolbjørn Brekstads andre bind i romantrilogien om Vidkun Quisling. Første bind, Heroisme og svik, utkom i fjor, og med årets bok beskriver forfatteren Quislings virksomhet i tidsrommet 1930–1939. Kolbjørn Brekstad i samtale med historiker Tore Pryser.

Kl 16:00.

Filosofisk – fra Machiavelli til Swedenborg. Høsten 2010 kommer flere sentrale filosofiske verk for første gang på norsk av blant annet Mill, Rousseau, Milton, Descartes, Swedenborg, Machiavelli.Omslagsbildet av Bokvennen Litterære Magasin 03/2010 er hentet fra Bokvennen forlag.

Omslagsbildet av Den hemmelige hagen er hentet fra Forlaget Transit.

Omslagsbildet av Ad Astra er hentet fra Vidarforlaget.

Omslagsbildet av Folkefrelseren er hentet fra Forlaget Transit.

Omslagsbildet av Krabbeskipet er hentet fra Bokvennen forlag.

Omslagsbildet av Om sjelen er hentet fra Vidarforlaget.

Omslagsbildet av Hide Unas er hentet fra Bokvennen forlag.

Bildet av forlagshuset sin fasade er hentet fra forlagets side på Facebook.